Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen

Afbeelding
Vanmorgen rond 09.15u stonden scholieren in grote groepen bij elkaar in hartje stad Paramaribo. De scholieren houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen.  De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van Covid-19, omdat een deel van de gemeenschap zich niet houden aan de corona maatregelen. Volgens hem gaat het niet allen om scholieren maar ook liet hij deze week foto's van mensen op voetbalvelden, Bij winkels mensen die bijelkaar stonden te chillen en borrelen. De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.

De gezamenlijke oppositie heeft een initiatiefvoorstel voor intrekking van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA)

Intrekkingsvoorstel oppositie rij-en voertuigenbelasting

In de memorie van toelichting van dit initiatiefvoorstel staat het volgende:
“Nadat de heffing van rij- en voertuigenbelasting in het jaar 2000 om diverse redenen door de Regering van de Republiek Suriname voor onbepaalde tijd vervallen verklaard was, is per 1 januari 2019 met de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 (S.B. 2018 no. 85) getracht om middelen te innen voor de Staat. De uitvoering van deze wet heeft bezwaarlijke financiële gevolgen voor het volk gehad.
In deze wet wordt gesproken van een belasting ten behoeve van onderhoud van de bestaande weginfrastrcutuur, terwijl slechts een fractie van het te innen bedrag via deze belasting zal worden besteed aan genoemd doel. Deze omissie kan niet worden gehandhaafd.
Het is verder gebleken dat deze belasting een bijzonder grote last vormt voor het volk. Dit is ook bekend geworden uit reacties vanuit praktisch alle geledingen van de samenleving, waaraan de regering niet wenst voorbij te gaan.
De regering beseft dat haar mandaat is verleend om de belangen van het volk te dienen en met name die te beschermen tegen verval van de leefbaarheid in het land. De regering houdt ook rekening met haar grondwettelijk plicht om de welzijn en welvaart van de samenleving te verhogen.
In het Regeerakkoord 2015-2020 is het volk eveneens beloofd dat de Sociaal Economische Raad een duidelijke en herkenbare adviserende en plannende rol naar het regeringsbeleid toe zal vervullen. Verder werd het volk beloofd dat taakgroepen zouden worden ingesteld die zich bezig zouden houden met o.a. de relatie tussen de regering en de ondernemers, met inspraak van vakbonden. Aan het volk werd eveneens beloofd dat dit Regeerakkoord te goeder trouw zal worden uitgevoerd.
Het zijn deze redenen die de regering heeft gemoveerd om de in 2018 tot stand gekomen Wet Rij- en Voertuigenbelasting in te trekken. De Sociaal Economische Raad zal in de gelegenheid worden gesteld, eveneens de aan het volk beloofde beleidstaakgroepen die in samenspraak met de vakbonden, hun adviserende rol te vervullen m.b.t. het beleid ter zake.
Deze wet treedt terugwerkend in werking, waardoor de door de belastingplichtigen ter zake reeds betaalde belasting terug gestort zal worden”.
GFC Nieuws

Reacties

Populaire posts van deze blog

Salarisverhoging van min. SRD 4000,- voor leerkrachten in Suriname?

Scholieren houden zich niet aan Covid-19 maatregelen